Projekt „Klucze do wiedzy”

 

Projekt „Klucze do wiedzy” współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja
dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży, Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość ogółem: 435 643,75
Wysokość dofinansowania: 367 933,75
Wysokość wkładu własnego niefinansowego: 67 710,00

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz
umiejętności uniwersalnych u 226 Uczniów/Uczennic.

Plakat poziom A3 ze spadami 3 mm
Ulotka A5 UG (8)-1

REGULAMIN UCZNIA-UCZENNICY

Załącznik formularz

Koordynator:
Izabela Kończak