Informacje o funkcjonowaniu szkoły

Szanowni Rodzice, rozpoczynamy nowy rok szkolny w reżimie sanitarnym. W trosce o wspólne zdrowie – dzieci, nauczycieli i naszych rodzin, proszę o odpowiedzialność i dużą wrażliwość we wszystkich aspektach związanych z posyłaniem dziecka do szkoły.

Świetlica szkolna- będzie w roku szkolnym funkcjonowała w reżimie sanitarnym, niemniej jednak prosimy o bardzo rozważne zastanowienie się nad potrzebą zapisania/ korzystania dziecka ze świetlicy. Prośba ta wynika z troski, aby przebywały w niej tylko te dzieci, które naprawdę potrzebują. Chcemy uniknąć nadmiernej ilości dzieci        w jednym pomieszczeniu;

Przesyłam kilka najważniejszych informacji z procedur bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania  w czasie trwania stanu epidemii, dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID -19

1 Szkoła rozpoczyna przyjmowanie dzieci od godziny 7.30
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są zdezynfekować
ręce, mieć zasłonięte usta i nos.

5. Do sekretariatu będą wpuszczane osoby po uprzednim umówieniu się. Po wpisaniu się do książki wejść i wyjść. Osoby wchodzące podają imię i nazwisko, cel wizyty i nr tel. w celu szybkiego kontaktu w razie wystąpienia ogniska choroby. Osoby wchodzące są zobowiązane do zachowania zasad bezpieczeństwa.
6.  Planowany czas zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicy szkolnej od 7.30-17.00  z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.
7. Uczniowie posiadają własne piórniki z pomocami, nie przynoszą do szkoły swoich zabawek
8. Uczeń korzysta tylko z tych zabawek, które dają się szybko zdezynfekować
9. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, pozostają w strefie rodzica. Następnie jak najszybciej opuścić teren strefy.
9.1 Dla dzieci i rodziców z oddziału przedszkolnego w okresie od 01-04.09.20 będzie obowiązywał okres adaptacyjny z możliwością wejścia z dzieckiem do szkoły.
9.2 Rodzice i dzieci wchodzące na teren szkoły z oddziału przedszkolnego zobowiązani są zakrywać usta i nos, oraz zdezynfekować  ręce.
9.3 Dzieci z oddziału przedszkolnego spotykają się z wychowawcą grupy w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie opuszczają teren szkoły przez wyznaczone wyjście.
9.4 Rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego  w okresie adaptacyjnym na terenie szkoły obowiązuje:
a)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b)   dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 2 m,
c)    dystans od pracowników szkoły min. 2 m,
9.5 Po okresie adaptacyjnym nie będzie można wejść z dzieckiem na teren szkoły. Uczeń samodzielnie udaje się do szatni pod kontrola pracowników szkoły a następnie do świetlicy.
10.Obowiązuje  zasłanianie ust i nosa  podczas przerw na  terenie budynku szkoły. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 01.09.2020 r.  w związku z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania na terenie szkoły. Zaleca się wyposażenie dziecka najlepiej w dwie maseczki, które można nosić na przemian  lub przyłbicę
11. Przy braku takiej maseczki będzie ją trzeba zakupić przy wejściu do szkoły. Środki zebrane z zakupu przeznaczone zostaną na zakup środków czystości, płynów dezynfekcyjnych, urządzenia do oczyszczania powietrza, itp.
12. Pomiar temperatury będzie się odbywał  na terenie szkoły. Gdy temperatura przekroczy 37.5 dziecko zostanie odizolowane  od pozostałych uczniów. Rodzice zostaną  o tym poinformowani
i poproszeni o konsultacje z lekarzem. Odbiór dziecka musi nastąpić max w ciągu 1.5 godziny, od poinformowania rodzica  o zaistniałej sytuacji (rekomendowany własny środek transportu).
13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie  odizolowany od pozostałych osób   w odrębnym pomieszczeniu, a rodzice o tym fakcie zostaną powiadomieni niezwłocznie. Rodzice są zobowiązani przeprowadzić  konsultację z lekarzem. Odbiór dziecka musi nastąpić max 1.5 godziny od poinformowania rodzica  o zaistniałej sytuacji (rekomendowany własny środek transportu).
14. Rodzice informują szkołę o wynikach konsultacji z lekarzem,     w celu podjęcia odpowiednich działań zgodnie z obowiązującymi procedurami.
15. Zajęcia z uczniami będą odbywać się z zastosowaniem rygorów sanitarnych adekwatnie do zaistniałej sytuacji.
16. Można zapisywać dzieci na obiady u osób prowadzących stołówkę.
17. Na przerwach będzie obowiązywało zachowanie dystansu społecznego.
18. Rodzice są zobowiązani do aktualizacji  danych kontaktowych     u wychowawcy, w celu szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami.
19. Źródełko na terenie szkoły nie będzie funkcjonowało. Dzieci musza mieć własną wodę do picia.
20. Dzieci z klas 1-3 i oddziału przedszkolnego, klasy 4-5 oraz klasy 6B i 6D wchodzą do szkoły  wejściem głównym, w starym budynku szkoły. Rodzice mogą wejść maksymalnie do strefy rodzica: w maseczkach i ze zdezynfekowanymi dłońmi. Następnie jak najszybciej opuścić teren strefy.
21. Dzieci po wejściu na teren szkoły muszą posiadać maseczki lub przyłbice, mieć zdezynfekowane ręce. Maseczkę mogą zdjąć w momencie rozpoczęcia zajęć w klasie.
22. Uczniowie klasy 6A, 6C oraz z klas 7-8 wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym w nowym budynku szkoły. Dzieci po wejściu na teren szkoły musza posiadać maseczki lub przyłbice, mieć zdezynfekowane ręce. Maseczkę mogą zdjąć w momencie rozpoczęcia zajęć w klasie.
23. Proszę  rodziców o jak najszybsze odbieranie dzieci po lekcjach, w celu uniknięcia jak największych skupisk w placówce.
24. Rodzic odbiera dziecko ze strefy rodzica podając imię i nazwisko oraz klasę osobie dyżurującej.

Pełne procedury zostaną Państwu przedstawione w najbliższym czasie oraz będą dostępne na stronie internetowej szkoły.

Dziękuję za współpracę
Pozdrawiam
Kończak Sebastian
Dyrektor Szkoły