Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca monitoringu w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach

Informujemy, że w celach zapewnienia bezpieczeństwa na mocy art. 3 ust 2 lit a i b ustawy o ochronie osób i mienia z dnia z dnia 2017.11.30 Dz.U.2017.2213, a także na podstawie art. 222 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4,138, 305 i 357) na terenie Szkoły Podstawowej w Otrębusach prowadzony jest monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy (nr tel.: 22 7585810, e-mail: szkola@otrebusy.edu.pl).
 2. W Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  adresem e-mail:  iod.oswiata@brwinow.pl
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę Podstawową w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Szkołę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Szkoła będzie przetwarzać Pani/Pana dane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, nie dłużej niż 30 dni.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Szkołę podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Szkoły na podstawie zawartych umów powierzenia.

DANE NIEIDENTYFIKOWALNE

Pragniemy poinformować, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji, nadto w związku z cytowanym przepisem art. 11 RODO – zastosowania nie maja art. 15, art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 RODO – to jest prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych w zakresie monitoringu oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
 3. prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);

Jednocześnie informujemy, iż ma Pani/ Pan prawo;

 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 2. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia w pozostałych przypadkach, w których Szkoła Podstawowa Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2,  05-805 Otrębusy przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego  w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2,   05-805 Otrębusy posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Dodatkowe informacje:

SEKRETARIAT SZKOŁY
Czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.15 – 15.00
Sprawy uczniowskie:
na długiej przerwie
w godz. 11.30 – 11.50
Środa:
sekretariat nieczynny (dzień wewnętrzny)

DZWONKI

Lekcja Godzina
1.  8.00 -  8.45
2.  8.55 -  9.40
3.  9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30 ( 1 przerwa obiadowa)
5. 11.50 - 12.35 ( 2 przerwa obiadowa)
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30
9. 15.40 - 16.25