Klauzula pracownika

Klauzula Informacyjna Pracownika

w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach

 1. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy

(nr tel.: 22 7585810,   e-mail: szkola@otrebusy.edu.pl).

 1. W Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  adresem e-mail:  iod.oswiata@brwinow.pl
 2. Szkoła Podstawowa Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2,  05-805 Otrębusy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań pracodawcy, na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o Pracownikach Samorządowych oraz stosownych przepisów wykonawczych oraz w zakresie bezpieczeństwa pracowników i mienia Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach z zachowaniem prywatności i godności osób.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.
 4. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą :
 • Medycyna pracy – Przychodnia AMEDICA, ul. Główna 104, 05-806 Granica
 • Inspektor Bhp i p.poż w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
 • Referat Oświaty w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów
 • Pzu
 • AVIVA
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Szkołę  Podstawową  Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2,  05-805 Otrębusy w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanychw pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Szkołę Podstawową im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  2. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia w pozostałych przypadkach, w których Szkoła Podstawowa Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2,  05-805 Otrębusy przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego  w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2,   05-805 Otrębusy posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 3. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.