Otwarcie przedszkoli

Szanowni Państwo
Po  spotkaniu dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu naszej Gminy z Panem Burmistrzem, w czasie którego rozmawialiśmy na temat możliwości otwarcia naszych placówek na potrzeby zajęć opiekuńczych dla dzieci przedszkolnych.
W związku z wymogami bezpieczeństwa, jakie każda placówka będzie musiała spełnić, nie zdążymy tego zrobić wcześniej niż 25 maja. Decyzją Burmistrza Gminy Brwinów zajęcia w szkołach w dniach 06-24.05.20 r. zostają zawieszone. Jednocześnie informuję iż nadal będzie kontynuowane nauczanie zdalne. Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, zajęcia organizowane od 25 maja będą zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi. Wobec tego, jeśli jesteście Państwo zainteresowani,  proszę o przesłanie drogą mailową szkola@otrebusy.edu.pl załączonej ankiety odnośnie chęci skorzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja br. (środa) włącznie. 
Zarówno my, jak i Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, jeśli zdecydują się posłać swoje dziecko 25 maja do placówki, musimy  być świadomi ryzyka, które się z tym wiąże oraz starać się maksymalnie je zminimalizować stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wychodząc naprzeciw potrzebom tych z Państwa, którym trudno jest pogodzić konieczność pracy poza domem z opieką nad dzieckiem, przymierzamy się do uruchomienia od 25 maja br. zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach           i oddziałach przedszkolnych.Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r., pierwszeństwo  w zapewnieniu opieki będą mieli ci z Państwa, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, w handlu                                     i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Przy podjęciu decyzji otworzenia placówek kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom i kadrze bezpiecznych warunków pobytu. Dlatego niezbędny jest czas na przygotowanie obiektów zgodnie z Wytycznymi Przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.Jednocześnie, zgodnie z powyższymi wytycznymi, informujemy, że:

  • Liczba dzieci w grupie będzie ograniczona do max. 12 osób (w zależności od wielkości sali).
  • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola/oddziału przedszkolnego i z powrotem do domu niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
  • Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m oraz muszą dostosować się do zasad sanitarnych obowiązujących w placówce.
  • Dzieci powyżej lat 4 w czasie drogi do i z przedszkola powinny mieć osłonięty nos i usta.
  • Do przedszkola/oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dla dzieci w przedszkolach i oddziałach w szkołach podstawowych, spowodowaną rygorem Wytycznych GiS, niezbędne jest rozpoznanie wśród Rodziców/Opiekunów zapotrzebowania na  miejsca dla dzieci. Wobec tego, jeśli jesteście Państwo zainteresowani,  proszę o przesłanie drogą mailową szkola@otrebusy.edu.pl załączonej ankiety odnośnie chęci skorzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja br. (środa) włącznie. Równocześnie informuję, że Rodzice/Opiekunowie dzieci, którym zostanie udostępnione miejsce w publicznej placówce będą zobowiązani przed przyjęciem dziecka do placówki podpisać stosowną deklarację, której wzór zamieszczamy poniżej.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, zostaną przygotowane w naszej placówce z uwzględnieniem jej specyfiki.
Z procedurami zostaniecie Państwo zapoznani w przypadku podjęcia decyzji o powrocie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole. Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, zajęcia organizowane od 25 maja będą zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.         Zajęcia dydaktyczne będą nadal realizowane w postaci e-nauczania.

Dziękuje za współpracę

 Kończak Sebastian
Dyrektor Szkoły